Noi apariţii editoriale: Ilie Rad, Aron Pumnul (1818-1866)

N

          Afis Arune Pumnul(1)Editura Şcoala Ardeleană din Cluj-Napoca îşi începe anul editorial 2016 cu o lucrare exemplară: Ilie Rad, Aron Pumnul (1818-1919). Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Prefaţă de V. Fanache, Cluj-Napoca, 2016, o lucrare la care autorul a lucrat mai bine de 12 ani, după cum aflăm dintr-o însemnare de la finalul Argumentului, semnat de autor: 16 oct. 1990-17 iunie 2002. Teză de doctorat în ştiinţe filologice, la origine, monografia lui Ilie Rad valorifică astfel, pentru prima dată, tot ceea ce se cunoaşte la această oră (cărţi, articole, studii)  despre viaţa şi opera lui Aron Pumnul. În plus, sunt utilizate, unele în premieră absolută, documente descoperite în arhivele din Viena şi Budapesta, la Biblioteca Academiei Române, la Arhivele Naţionale din Bucureşti, la Biblioteca Filialei din Cluj-Napoca a Academiei Române sau la Arhivele Statului din Cluj- Napoca, în biblioteci publice din Alba-Iulia, Blaj etc. Prima ediţie a apărut în 2002, la  Fundaţia Culturală Română – Centrul de Studii Transilvane.

          După o Prefaţă semnată de regretatul prof. univ. dr. V. Fanache şi un Argument aşezat sub un motto din Scrisoarea I a lui Eminescu („Şi când propria ta viaţă singur n-o ştii pe de rost,/ O să-şi bată alţii capul s-o pătrunză cum a fost?”),  Ilie Rad arată că a fost dispus să îşi “bată capul”, pentru a vedea cum a fost viaţa şi opera lui Aron Pumnul, lucrarea fiind jalonată în 23 de capitole, cuprinzând cursul vieţii şi activităţii savantului ardelean (de la a cărui moarte se împlinesc, la 24 ianuarie 2016, 150 de ani): I. Naşterea, copilăria şi primii ani de şcoală la Odorhei (1832-1836); II. Elev la Gimnaziul din Blaj (1835-1840), apoi la Liceul Episcopal de aici (1840-1841); III. La Liceul Piariştilor din Cluj (1841-1842); IV. Student la Universitatea din Viena (1842-1846); V. Profesor la Blaj (1846-1848); VI. În vâltoarea Revoluţiei de la 1848: A. Naşterea unei idei: Adunarea din Duminica Tomii; B. Adeziunea tineretului la Proclamaţia lui Aron Pumnul; C. Încercările autorităţilor de a zădărnici adunarea convocată prin Proclamaţia lui Aron Pumnul; D. Desfăşurarea Adunării din Duminica Tomii şi însemnătatea acesteia; E. Conţinutul Proclamaţiei lui Aron Pumnul; F. Membru în Comitetul Permanent de la Sibiu; G. Comisar de propagandã în Ţara Românească; VII. Ideologia revoluţionară a lui Aron Pumnul; VIII. Exilul în Bucovina; IX. Activitatea ziaristică a lui Aron Pumnul; X. Ideile şi teoriile lingvistice; XI. “Lepturariul” o carte de pionierat; XII. Ctitor al bibliotecii învăţăceilor români gimnazişti din Cernăuţi; XIII. În meandrele vieţii: A. Căsătoria (1851); B. Candidat la Universitatea din Iași (1860); C. Implicarea în primele alegeri libere din Bucovina autonomă (1861); D. Membru de onoare al Societăţii pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina (1865); XIV. Concepţia pedagogică; XV. Un nou scriitor vechi; XVI. Primul istoric al Fondului Bisericesc din Bucovina; XVII. Traducătorul; XVIII. Vocaţia epistolară; XIX. Teologul; XX. Cei din urmă ani. Moartea; XXI. Constituirea Fundăciunii Pumnulene; XXII. Festivităţile prilejuite de sfinţirea monumentului funerar; XXIII. Aron Pumnul – arc peste timp: Opera lui Aron Pumnul (în ordine cronologică); Scrisorile rămase de la Aron Pumnul; Referinţe critice şi bibliografice despre Aron Pumnul (în ordine cronologică); Bibliografie generală; Abstract; Ecouri critice la prima ediţie; Indice de nume.

Finalul unei scrisori a lui Aron Pumnul catre Paul Banut
Finalul unei scrisori a lui Aron Pumnul catre Paul Banut

Monografia de faţă lămureşte definitiv, pe baza unor cercetări temeinice de arhivă, o serie de aspecte necunoscute, puţin cercetate sau controversate în legătură cu viaţa şi opera lui Aron Pumnul. S-au stabilit astfel cu maximă precizie anii de studiu – clasele gimnaziale şi prima clasă de liceu de la Blaj, un an la Liceul Piariştilor din Cluj, studiile de teologie la Universitatea din Viena (şi nu la „Sf. Barbara”, care era, în acel moment, un simplu convict). S-au comentat scrieri importante ale lui Aron Pumnul, pe care lucrări fundamentale ale istoriografiei noastre le ignoră. (Lucrarea consacrată Fondului Bisericesc Bucovinean, de pildă, având 260 de pagini, nu este nici măcar amintită în tratatul academic de istorie a literaturii române şi nici în în Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900. La fel stă situaţia şi în cazul traducerii celor două manuale ale lui Pokorny ori al Sumariului de relegiune creştină.) S-a stabilit paternitatea lui Pumnul asupra unui număr de nouă texte nesemnate, publicate în ziarele Bucovina sau Foaia Soţietăţii pentru Literatura şi Cultura Română în Bucovina. Au fost valorificate integral toate scrisorile care ni s-au păstrat de la Aron Pumnul, câteva descoperite de autor la Arhivele Naţionale din Bucureşti. De altfel, toate cele treizeci şi nouă de scrisori pe care le cunoaştem la această oră (inclusiv una publicată în revista Acasă  – an II, nr. 1 şi 2, ianuarie-iunie 2009, p. 25-29 – de George Corbu, o scrisoare  trimisă cu doar câteva luni înainte de moartea sa, al cărei destinatar este deocamdată necunoscut), împreună cu diverse texte risipite prin reviste (unele identificate de autor  ca aparţinând lui Aron Pumnul), vor forma sumarul unei ediţii aflate în fază avansată de pregătire – Aron Pumnul. Epistole şi alte scrieri. În partea de exegeză propriu-zisă, lucrarea abordează aspecte necercetate ale operei lui Aron Pumnul: valenţele artistice ale scrisului său, vocaţia epistolară, concepţia pedagogică, preocupările teologice etc.

          Autorul judecă viaţa şi opera lui Aron Pumnul sine ira et studio, ferindu-se nu numai de viziunea hagiografică, ci şi de interpretările demolatoare, aplicând de fiecare dată o dublă perspectivă: a epocii în care a trăit şi a creat Aron Pumnul, pe de o parte, şi a contemporaneităţii noastre, pe de alta.

          Prima ediţie  a cărţii s-a bucurat de o bună primire din partea criticii literare şi a publicului larg, scriindu-se peste 20 de cronici şi recenzii despre carte. Cronicile au fost semnate de nume importante ale scrisului contemporan, precum Irina Petraş, Constantin Cubleşan, Mircea Popa, Iulian Boldea, Ion Buzaşi, Al. Ruja, Petru Zugun, Teofil Răchiţeanu, Viorel Mureşan, Ion Hangiu, Marian Barbu, Aurelia Lăpuşan, Const. Miu, Ionuţ Ţene, Horia Blidaru, Ioana Macrea ş.a., acestea fiind publicate în reviste precum Tribuna, Apostrof, Steaua, Viaţa românească, Tomis, Orizont, Adevărul literar şi artistic, Limba şi literatura română, Bucovina literară, Silvana, Excelsior, Cetatea culturală etc., la care se adaugă două cronici apărute în străinătate (Paul Schveiger, în Viaţa noastră, din Israel, şi Gh. Naghi, în Cuvântul românesc din Canada).

                Iată câteva secvenţe excerptate din aceste cronici. Pentru profesorul V. Fanache, prefaţatorul cărţii, “biografia realizată de Ilie Rad are meritul rar de a fi refăcut ab origine toate datele necesare unui profil cât mai apropiat de adevăr.

Întreaga informaţie a fost revăzută, recitită cu exigenţă, adnotată, reinterpretată. Documentarea, întreprinsă în arhive şi biblioteci din ţară şi străinătate, i-a dat autorului satisfacţia de a corecta erori şi de a completa lacune. Viaţa lui Aron Pumnul a primit relevanţă sub aspect intim şi sub aspect public, în tribulaţiile sale de şcolar şi de student la Viena, în făptuirile de profesor şi pedagog, în contribuţiile sale didactice, literare şi ştiinţifice”.

          “Aron Pumnul – scrie Irina Petraş – a avut şansa de a fi readus în atenţia prezentului de un cercetător generos, pariind pe minuţie, visând acoperiri exhaustive ale subiectului/obiectului, interesat de operă şi de om în acelaşi timp, gata să aprecieze truda şi nobleţea intenţiei, când rezultatul nu e neapărat de primă mărime. O lucrare exemplară în multe privinţe.”

          “Contribuţia lui Ilie Rad în recuperarea personalităţii marcante a lui Aron Pumnul pentru istoria culturii şi spiritualităţii române este, fără îndoială, una referenţială”, este de părere Constantin Cubleşan, iar Mircea Popa scrie că “autorul monografiei reconstituie cu migală, face lumină în cotloane obscure, inventariază sau emite judecăţi de valoare, dar nu glorifică, nu exagerează în tonul  encomion, ci analiză critică, arătându-se deseori reticent chiar la preluări care au devenit locuri comune ale istoriei literare “. Ȋn fine, Iulian Boldea crede că “monografia lui Ilie Rad are meritul – deloc neînsemnat – de a reconstitui şi reconsidera figura uneia dintre personalităţile cele mai însemnate ale culturii româneşti din secolul al XIX-lea, în datele sale definitorii.”

          Câţiva recenzenţi au remarcat virtuţile stilistice deosebite ale cărţii, unele capitole fiind autentice pagini de roman (reconstituirea vieţii de şcolar la Blaj şi Cluj, refugiul clandestin în Bucovina, eforturile, tot clandestine, făcute pentru obţinerea de burse pentru studenţii români etc.): “Calităţile [monografiei] sunt multiple: informaţie exhaustivă, acribie, ştiinţă a amănuntului dusă până în pânzele albe, aparat critic ireproşabil şi, deasupra a tot şi toate, o deosebită fluenţă a stilului (până şi cifrele cele mai seci capătă, sub pana, sa, viaţă), care face ca lectorul să fie captivat într-atât, încât i se pare că are în faţă un roman palpitant” crede Teofil Răchiţeanu, iar un alt poet, Viorel Mureşan, scrie şi el: „Istoricul literar «sui generis», care e Ilie Rad, se lasă pe alocuri furat de memorialist ori de împătimitul cititor de beletristică, iar atunci îi scapă rânduri scrise cu un ochi la G. Călinescu, cel din Istoria…, dar şi la acela din marile monografii.”

          Cartea are în interior 64 de ilustraţii (desene, gravuri, facsimile, portrete, fotografii de epocă etc.), iar în anexă sunt incluse 25 de fotografii alb-negru şi color, tipărite pe hârtie cretată, cu aspecte din viaţa şi activitatea lui Aron Pumnul la Cuciulata, satul natal, la Blaj, Cluj, Viena şi Cernăuţi. Hârtia de calitate, corpul de literă ales (un adevărat răsfăţ la lectură!), tehnoredactarea modernă (redactor şi tehnoredactor: Liliana Bolboacă), coperta făcută de unul dintre cei mai mari graficieni ccontemporani (Könczey Elemér) vor asigura cărţii succesul pe care aceasta îl merită.

          Dacă începutul lucrării dedicate de Ilie Rad lui Aron Pumnul era aşezat sub emblema versurilor eminesciene, finalul cărţii este extras din Pravila lui Vasile Lupu: „Să nu se uite că au scris mână de lut, supusă greşelii!”.

 
Editura Şoala Ardeleană
 

Adaugă comentariu